اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر تبریز بشرح زير مي باشد:


۱ – آقاي حبيب اله آخوندي بناب مشهور به حاج حبيب فرزند مظفر كد نامزد ۱۲۱۴
۲ – آقاي علي آذران سقين سرا فرزند مجيد كد نامزد ۱۲۱۸
۳ – آقاي يونس آزادكويان مشهور به آزادگویان فرزند يوسف كد نامزد ۱۲۴۱
۴ – خانم فرخنده آقائي يوسف آباد فرزند سرخوش كد نامزد ۱۲۴۵
۵ – آقاي سجاد آقاجاني فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۴۶
۶ – آقاي احد آقازاده فرزند كامران كد نامزد ۱۲۴۷
۷ – آقاي ابوالفضل آقازاده كوكجه سلطان فرزند حسن علي كد نامزد ۱۲۴۸
۸ – آقاي اسد آوخ فرزند عزت كد نامزد ۱۲۵۱
۹ – خانم سكينه آهني فرزند غفور كد نامزد ۱۲۵۲
۱۰ – خانم ايران آهور مشهور به دكترمهندس آهور- ميرشكاري فرزند يداله كد نامزد ۱۲۵۴
۱۱ – آقاي احد اباذري حصار فرزند صمد كد نامزد ۱۲۵۶
۱۲ – آقاي فخرالدين ابراهيميان مشهور به احمد فرزند التماس كد نامزد ۱۲۵۷
۱۳ – آقاي نقي ابراهيمي سنائي فرزند حسین كد نامزد ۱۲۵۸
۱۴ – آقاي ميرمحمد ابوطالبي فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد ۱۲۶۱
۱۵ – آقاي بهروز احمدي فرزند شمسعلي كد نامزد ۱۲۶۲
۱۶ – آقاي رضا احمديان فرزند امام ويردي كد نامزد ۱۲۶۴
۱۷ – آقاي حسن احمديان فر فرزند حسين كد نامزد ۱۲۶۵
۱۸ – آقاي حسين احمدي دينور فرزند ذوالفقار كد نامزد ۱۲۶۷
۱۹ – آقاي عليرضا ارجمند فرزند عبداله كد نامزد ۱۲۶۹
۲۰ – آقاي علي ارسلاني فرزند حيدرعلي كد نامزد ۱۲۷۱
۲۱ – آقاي عيسي اسدلو مشهور به قراخانلو فرزند اسلام كد نامزد ۱۲۷۴
۲۲ – آقاي حسين اسدنژاد فرزند قدرت كد نامزد ۱۲۷۵
۲۳ – آقاي بهمن اسدي مشهور به اسدي فرزند عزيز كد نامزد ۱۲۷۶
۲۴ – آقاي شهرام اسديان فرزند منصور كد نامزد ۱۲۷۸
۲۵ – آقاي حسن اسدي زرقان فرزند نورمحمد كد نامزد ۱۲۷۹
۲۶ – آقاي احد اسماعيلي فرزند صفر كد نامزد ۱۲۸۱
۲۷ – آقاي مهدي اسماعيلي فرزند علي كد نامزد ۱۲۸۴
۲۸ – خانم زهرا اسماعيلي كيا فرزند رستم علي كد نامزد ۱۲۸۶
۲۹ – آقاي سعيد اسمعلي پورنهران مشهور به اسماعيل پور فرزند محمد كد نامزد ۱۲۸۷
۳۰ – آقاي محمدحسن اسوتچي فرزند علي كد نامزد ۱۲۹۱
۳۱ – آقاي عبدالحسين اشرف نيا مشهور به مهندس اشرف نيا فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۲۹۲
۳۲ – آقاي احد اصغري فرزند قارداشعلي كد نامزد ۱۲۹۴
۳۳ – آقاي رسول اصغري فرزند عيسي كد نامزد ۱۲۹۵
۳۴ – آقاي محمد اصغري مشهور به اصغری النجقی فرزند علي كد نامزد ۱۲۹۶
۳۵ – آقاي غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۲۹۷
۳۶ – آقاي رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام كد نامزد ۱۲۹۸
۳۷ – آقاي حميدرضا افشارجو فرزند محمود كد نامزد ۱۴۱۵
۳۸ – آقاي روح اله اقبالي ديزجيكان فرزند اصغر كد نامزد ۱۴۱۶
۳۹ – آقاي بابك اكبرپورسوره فرزند اسداله كد نامزد ۱۴۱۷
۴۰ – آقاي رحيم اكبرنژاد فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۴۱۸
۴۱ – آقاي محمدحسين اكبرنژاد فرزند بايرامعلي كد نامزد ۱۴۱۹
۴۲ – آقاي محمدرضا اكبري فرزند ستار كد نامزد ۱۴۲۱
۴۳ – خانم آمنه امامي اويلق فرزند حسن كد نامزد ۱۴۲۶
۴۴ – آقاي محمدامين امراللهي بيوكي فرزند علي محمد كد نامزد ۱۴۲۷
۴۵ – آقاي مرتضي اميدبره كتانلو فرزند روح اله كد نامزد ۱۴۲۸
۴۶ – آقاي داود اميرحقيان فرزند محمود كد نامزد ۱۴۵۱
۴۷ – آقاي جليل اميركاردوست فرزند كاظم كد نامزد ۱۴۵۲
۴۸ – آقاي يعقوب انتظارقراملكي مشهور به قراملكي فرزند اكبر كد نامزد ۱۴۵۷
۴۹ – آقاي محمد انجاري زاد فرزند دستگیر علی كد نامزد ۱۴۵۸
۵۰ – آقاي فرامرز انصاري فرزند مرغوب كد نامزد ۱۴۵۹
۵۱ – آقاي احمد انيسه فرزند يداله كد نامزد ۱۴۶۲
۵۲ – آقاي مرتضي اهنكرپروين (آهنگر پروین) فرزند مهدی كد نامزد ۱۴۶۴
۵۳ – آقاي يعقوب ايازلو فرزند حسن كد نامزد ۱۴۶۵
۵۴ – آقاي سعيد ايمان پورجدئي فرزند حميد كد نامزد ۱۴۶۸
۵۵ – آقاي امير ايماني فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۴۶۹
۵۶ – آقاي حيدر ايماني فرزند ميكائيل كد نامزد ۱۴۷۱
۵۷ – آقاي داود بابائي آرباطان فرزند یوسف كد نامزد ۱۴۷۲
5۸ – آقاي فريدون بابائي اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی كد نامزد ۱۴۷۴
۵۹ – آقاي مهدي بابائي پيروزيان فرزند کریم كد نامزد ۱۴۷۵
۶۰ – آقاي سيدعلي بابائي فرشباف فرزند سيدحسين كد نامزد ۱۴۷۶
۶۱ – آقاي رامين بابائي نژاد فرزند مصطفي كد نامزد ۱۴۷۸
۶۲ – آقاي وحيد باباپورباصر فرزند يوسف كد نامزد ۱۴۷۹
۶۳ – آقاي احمد بابل پورحكم آباد فرزند خليل كد نامزد ۱۴۸۱
۶۴ – آقاي كمال بارعي فرزند رضی كد نامزد ۱۴۸۲
۶۵ – آقاي رضي اله باقري فرزند محمد كد نامزد ۱۴۸۵
۶۶ – آقاي كاوه باقري فرزند حيدر كد نامزد ۱۴۸۶
۶۷ – آقاي كريم باقري فرزند حسن كد نامزد ۱۴۸۷
۶۸ – آقاي اردلان بايبوردي فرزند اردشير كد نامزد ۱۴۹۱
۶۹ – آقاي كريم بايرامي فرزند غلام كد نامزد ۱۴۹۲
۷۰ – آقاي علي بدري فرزند جعفر كد نامزد ۱۴۹۵
۷۱ – آقاي ابوالفضل بديعي النجقي فرزند محمود كد نامزد ۱۴۹۶
۷۲ – آقاي مسعود برزگرجلالي مشهور به جلالی فرزند محمود كد نامزد ۱۴۹۸
۷۳ – آقاي جعفر برقي مقدم فرزند محمد كد نامزد ۱۵۱۲
۷۴ – خانم وحيده برنون فرزند انشاءاله كد نامزد ۱۵۱۴
۷۵ – خانم ليدا بهرامي قره آغاجي فرزند پرويز كد نامزد ۱۵۱۶
۷۶ – آقاي علي بهلولي فر مشهور به بهلولی فرزند موسی كد نامزد ۱۵۱۸
۷۷ – آقاي زمان بياني فرزند بيوك كد نامزد ۱۵۱۹
۷۸ – آقاي احد بيگدلي خواجه ديزجي فرزند حبيب كد نامزد ۱۵۲۴
۷۹ – آقاي علي بيگ نژاد فرزند حيدرقلي كد نامزد ۱۵۲۵
۸۰ – آقاي افشين پتكچي يوسفي فرزند علی كد نامزد ۱۵۲۷
۸۱ – آقاي محمود پروين زاد فرزند فتح اله كد نامزد ۱۵۲۹
۸۲ – آقاي بهزاد پروين قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۵۴۱
۸۳ – آقاي حبيب پروين نسب فرزند غفار كد نامزد ۱۵۴۲
۸۴ – آقاي علي پناه پور فرزند محمد حسن كد نامزد ۱۵۴۵
۸۵ – آقاي شاهرخ پناهي فرد فرزند حسن كد نامزد ۱۵۴۶
۸۶ – آقاي علي رضا پورآقابالائي مشهور به آقابالائي فرزند اصغر كد نامزد ۱۵۴۷
۸۷ – آقاي حسن پوراسمعيل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت كد نامزد ۱۵۴۸
۸۸ – آقاي اصغر پورحسين فرزند مقصود كد نامزد ۱۵۶۱
۸۹ – خانم زهرا پوررضا فرزند لطيف كد نامزد ۱۵۶۲
۹۰ – خانم رقيه پورعباسعلي فرزند محمود كد نامزد ۱۵۶۴
۹۱ – آقاي علي پورعيسي فرزند مجيد كد نامزد ۱۵۶۵
۹۲ – آقاي حيدرعلي پيرعليلوسهرون مشهور به عليلو فرزند نعمت اله كد نامزد ۱۵۶۸
۹۳ – آقاي ايوب پيري مقدم ادرنگ فرزند محمدقلي كد نامزد ۱۵۷۱
۹۴ – آقاي يونس پيش قدم فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۵۷۲
۹۵ – آقاي سيدوحيد پيمان فرزند سيدجواد كد نامزد ۱۵۷۴
۹۶ – آقاي حامد پيماني فرزند حميد كد نامزد ۱۵۷۵
۹۷ – آقاي محمدرضا ترزم پور فرزند محمود كد نامزد ۱۵۷۸
۹۸ – آقاي احمد تقوي كارترپ مشهور به جانباز فرزند حسين كد نامزد ۱۵۷۹
۹۹ – آقاي سياوش تقي پورعيوضي فرزند اكبر كد نامزد ۱۵۸۱
۱۰۰ – آقاي بهلول تقي زاده فرزند علینقی كد نامزد ۱۵۸۲
۱۰۱ – آقاي اميرعباس تقي زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۵۸۴
۱۰۲ – خانم سحر توحيدي فرزند عسگر كد نامزد ۱۵۸۵
۱۰۳ – آقاي سعيد ثباتي گاوگاني فرزند علي قلي كد نامزد ۱۵۸۶
۱۰۴ – آقاي حسين جاونكو فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۵۸۹
1۰۵ – خانم ليلا جاويدان فرزند اصغر كد نامزد ۱۵۹۱
۱۰۶ – آقاي كاظم جاويدي فرزند غلامعلي كد نامزد ۱۵۹۲
۱۰۷ – آقاي يوسف جاهدان بنه كهل مشهور به كاتيوشا فرزند صمد كد نامزد ۱۵۹۴
۱۰۸ – آقاي ابراهيم جاهدشبستري فرزند رجبعلي كد نامزد ۱۵۹۵
۱۰۹ – آقاي مسعود جباري وليسي فرزند مهدي كد نامزد ۱۵۹۷
۱۱۰ – آقاي حسين جديري دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جليل كد نامزد ۱۵۹۸
۱۱۱ – آقاي اسمعيل جسورخواجه فرزند آقا علی كد نامزد ۱۶۱۲
۱۱۲ – آقاي ياشار جسورقزلجه فرزند احمد كد نامزد ۱۶۱۴
۱۱۳ – آقاي اباذر جعفري مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی كد نامزد ۱۶۱۵
۱۱۴ – آقاي محمدحسين جعفري مشهور به سردار جعفري فرزند حيدرعلي كد نامزد ۱۶۱۷
۱۱۵ – آقاي اصغر جعفري اندريان فرزند محمد صادق كد نامزد ۱۶۱۸
۱۱۶ – آقاي علی جعفری فرزند يعقوب كد نامزد ۱۶۱۹
۱۱۷ – خانم ليلا جمالي بي رنگ فرزند اسماعيل كد نامزد ۱۶۲۱
۱۱۸ – خانم فاطمه جمشيدي فرزند فرخ كد نامزد ۱۶۲۴
۱۱۹ – آقاي سيدافشين جواهري بهتاش فرزند سيدحسن كد نامزد ۱۶۲۵
۱۲۰ – آقاي مجيد چام فرزند علی كد نامزد ۱۶۲۷
۱۲۱ – آقاي محمدرضا چلاني فرزند سعيد كد نامزد ۱۶۲۸
۱۲۲ – آقاي علي چلبي فرزند یداله كد نامزد ۱۶۲۹
۱۲۳ – خانم آرزو چلبيانلو فرزند طومار كد نامزد ۱۶۴۱
۱۲۴ – آقاي اسماعيل چمني فرزند بلوت كد نامزد ۱۶۴۵
۱۲۵ – آقاي جواد حاتمي فرزند عيسي كد نامزد ۱۶۴۶
۱۲۶ – آقاي محمدحسن حاجيان فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۶۴۷
۱۲۷ – آقاي احتشام حاجي پورحاجي عليلو فرزند احمد كد نامزد ۱۶۴۹
۱۲۸ – آقاي سعيد حاجي زاده بخشايش مشهور به خبرنگار فرزند محمد كد نامزد ۱۶۵۲
۱۲۹ – آقاي سعيد حاجي زاده حكم آبادي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۶۵۴
۱۳۰ – آقاي محمدعلي حبيبي خرمالو فرزند علي كد نامزد ۱۶۵۷
۱۳۱ – آقاي كريم حبيبي كيا فرزند امامعلي كد نامزد ۱۶۵۸
۱۳۲ – آقاي ابوالفضل حسن پور فرزند حسن كد نامزد ۱۶۷۴
۱۳۳ – آقاي عليرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازي فرزند الهوردي كد نامزد ۱۶۷۵
۱۳۴ – آقاي محمدحسين حسن زاده فرزند حسن كد نامزد ۱۶۷۶
۱۳۵ – آقاي مجید حسن زاده خانمیری فرزند خداقلي كد نامزد ۱۶۷۸
۱۳۶ – آقاي علي حسني توفيقي مشهور به توفيق فرزند غلامحسين كد نامزد ۱۶۸۱
۱۳۷ – آقاي ابراهيم حسين بيگي زاده فرزند عباسعلی كد نامزد ۱۶۸۲
۱۳۸ – آقاي حميد حسينپورارونقي فرزند رحمان كد نامزد ۱۶۸۴
۱۳۹ – آقاي ناصر حسين زاده فرزند حافظعلي كد نامزد ۱۶۸۶
۱۴۰ – آقاي مسعود حسين زاده اميني فرزند اصغر كد نامزد ۱۶۸۷
۱۴۱ – آقاي ميرداود حسيني فرزند ميرستار كد نامزد ۱۶۹۱
۱۴۲ – آقاي مهدي حضرتقلي زاده فرزند لطف اله كد نامزد ۱۶۹۲
۱۴۳ – خانم اكرم حضرتي ليلان مشهور به مهري فرزند فريدن كد نامزد ۱۶۹۴
۱۴۴ – آقاي حسين حق دوست شيروانه ده فرزند داود كد نامزد ۱۶۹۶
۱۴۵ – آقاي رسول حق شناس فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۶۹۷
۱۴۶ – آقاي مهرداد حكمت شعار فرزند حسن كد نامزد ۱۷۱۲
۱۴۷ – آقاي عباس حيدرزاده فرزند محرم كد نامزد ۱۷۱۴
۱۴۸ – آقاي مختار حيدري فرزند احمد كد نامزد ۱۷۱۵
۱۴۹ – آقاي حسين حيدري منور فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۷۱۶
۱۵۰ – آقاي علي خادم فسقنديس مشهور به مهندس علي خادم فرزند احمد كد نامزد ۱۷۱۹
۱۵۱ – خانم الميرا خاماچي فرزند جمال كد نامزد ۱۷۲۱
۱۵۲ – آقاي بهروز خاماچي مشهور به استاد خاماچی فرزند اكبر كد نامزد ۱۷۲۴
۱۵۳ – آقاي داود خانلاري فرزند محمد كد نامزد ۱۷۲۵
۱۵۴ – آقاي محمد خاني فرزند بخشي كد نامزد ۱۷۲۶
۱۵۵ – آقاي بهروز خاني آبخواره فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۲۷
۱۵۶ – آقاي يوسف خاني (خانی چراغلو) فرزند علي كد نامزد ۱۷۲۸
۱۵۷ – آقاي غلامحسين خبازي باسمنج فرزند علی كد نامزد ۱۷۴۱
۱۵۸ – آقاي اميررضا خدائي فرزند يعقوب كد نامزد ۱۷۴۲
۱۵۹ – آقاي مهدي خدائي فرزند محمد كد نامزد ۱۷۴۵
۱۶۰ – آقاي محمدحسين خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شيرويه كد نامزد ۱۷۴۶
۱۶۱ – آقاي رضا خداكرمي علي آبادي فرزند احمد كد نامزد ۱۷۴۸
۱۶۲ – آقاي محمدرضا خداوردي زاده فرزند عباس كد نامزد ۱۷۴۹
۱۶۳ – خانم زهرا خدايارنوشهر فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۷۵۱
۱۶۴ – خانم مريم خداياري فرزند فیض الله كد نامزد ۱۷۵۲
۱۶۵ – آقاي غلامرضا خسرويان فرزند ممي كد نامزد ۱۷۵۶
۱۶۶ – آقاي عزت اله خليفهءسليمانلو مشهور به خليفه فرزند ماشاالله كد نامزد ۱۷۵۹
۱۶۷ – آقاي منوچهر خليلي فائزي فرزند محمود كد نامزد ۱۷۶۱
۱۶۸ – آقاي مهرداد خيردوست فرزند عبدالمجيد كد نامزد ۱۷۶۲
۱۶۹ – آقاي علي اكبر دادجويان فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۷۶۴
۱۷۰ – آقاي اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز كد نامزد ۱۷۶۵
۱۷۱ – آقاي شهرام دبيري اسكوئي فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۶۸
۱۷۲ – خانم اكرم دربان فلك ناصفي فرزند احمد كد نامزد ۱۷۶۹
۱۷۳ – آقاي رسول درس خوان مشهور به دكتر درسخوان فرزند رحيم كد نامزد ۱۷۸۱
1۷۴ – آقاي غلامرضا دشن فرزند اسگندر كد نامزد ۱۷۸۲
۱۷۵ – آقاي علي دلكش فرزند رحیم كد نامزد ۱۷۸۴
۱۷۶ – آقاي داود دهقان فرزند مختار كد نامزد ۱۷۸۶
۱۷۷ – آقاي جواد ذالي فرزند محمد كد نامزد ۱۷۸۹
۱۷۸ – آقاي غلامرضا ذكي شادباد فرزند حسن كد نامزد ۱۷۹۱
۱۷۹ – آقاي جليل راستاد فرزند حسين كد نامزد ۱۷۹۲
۱۸۰ – آقاي احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلي كد نامزد ۱۷۹۴
۱۸۱ – آقاي اصغر راضي فرزند حسين كد نامزد ۱۷۹۵
۱۸۲ – خانم رقيه راعي فتح آباد فرزند اصغر كد نامزد ۱۷۹۶
۱۸۳ – آقاي جعفر رحماني كهنموئي مشهور به دكتر رحماني فرزند علي كد نامزد ۱۷۹۷
۱۸۴ – آقاي نادر رحيم زاده فرزند مهدي كد نامزد ۱۷۹۸
۱۸۵ – آقاي اكبر رزقي خسروشاهي فرزند غلامعلی كد نامزد ۱۸۱۴
۱۸۶ – آقاي محمد رسولي ساعي فرزند ابراهيم كد نامزد ۱۸۱۵
۱۸۷ – آقاي عليرضا رضائي فرزند اسداله كد نامزد ۱۸۱۶
۱۸۸ – آقاي مهدي رضائي فرزند ملکعلی كد نامزد ۱۸۱۷
۱۸۹ – آقاي قادر رضائي جيقه فرزند بيوك كد نامزد ۱۸۱۹
۱۹۰ – آقاي مهرداد رضائي قديم فرزند علي اكبر كد نامزد ۱۸۲۱
۱۹۱ – آقاي سيدمهدي رضائي نبيي مشهور به مهندس رضائی فرزند سيدمحسن كد نامزد ۱۸۲۴
۱۹۲ – آقاي علي اصغر رضائي ينگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلي كد نامزد ۱۸۲۵
۱۹۳ – آقاي ميرسعيد رضوان ليلان فرزند ميرسلام اله كد نامزد ۱۸۲۶
۱۹۴ – آقاي ميرسلام اله رضوان ليلان فرزند مير علي كد نامزد ۱۸۲۷
۱۹۵ – آقاي خليل رضوي مجارشين فرزند محسن كد نامزد ۱۸۲۸
۱۹۶ – آقاي محمدابراهيم رمضاني مشهور به رمضاني محيط زيست فرزند بهمن كد نامزد ۱۸۴۱
۱۹۷ – آقاي جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض كد نامزد ۱۸۴۲
۱۹۸ – آقاي امير رهبرپور فرزند كاظم كد نامزد ۱۸۴۶
۱۹۹ – آقاي حسين زارع فرزند ايوب كد نامزد ۱۸۴۷
۲۰۰ – آقاي ميرمجيد زارع اميني فرزند مير مهدي كد نامزد ۱۸۴۸
۲۰۱ – آقاي رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممي كد نامزد ۱۸۴۹
۲۰۲ – آقاي محمود زارع نكارستان فرزند قدير كد نامزد ۱۸۵۱
۲۰۳ – آقاي علي زارعي فرزند نعمت اله كد نامزد ۱۸۵۲
۲۰۴ – آقاي عزيز زاهدي فرزند سعيد كد نامزد ۱۸۵۴
۲۰۵ – آقاي عليرضا زرينه پور فرزند ستار كد نامزد ۱۸۵۹
۲۰۶ – آقاي موسي زلفي مشهور به حاج موسی زلفی فرزند يوسفعلي كد نامزد ۱۸۶۱
۲۰۷ – آقاي ابراهيم زماني آقجه كهل فرزند محمد كد نامزد ۱۸۶۲
2۰۸ – آقاي محمد زوارقلعه لر فرزند حسن كد نامزد ۱۸۶۵
۲۰۹ – آقاي احمد سارخان زاده فرزند محمد كد نامزد ۱۸۶۸
۲۱۰ – خانم خديجه ساعدايرانق فرزند ميرعلي اكبر كد نامزد ۱۸۶۹
۲۱۱ – آقاي مجيد ساقي نژادخيرالدين فرزند حميد كد نامزد ۱۸۷۲
۲۱۲ – آقاي محمداسد سالك يوسفي فرزند اسد كد نامزد ۱۸۷۴
۲۱۳ – آقاي عقيل ستارلواندريان فرزند مسلم كد نامزد ۱۸۷۵
۲۱۴ – خانم معصومه سرائي فرزند طاهر كد نامزد ۱۸۷۶
۲۱۵ – خانم خديجه سرخوش فرزند محرم كد نامزد ۱۸۷۸
۲۱۶ – آقاي رضا سعادت پورعلويق مشهور به عليرضا – مهندس فرزند محمد كد نامزد ۱۸۷۹
۲۱۷ – آقاي حسن سعادتي فرزند ابوالفضل كد نامزد ۱۸۹۱
۲۱۸ – آقاي جعفر سعيدي مهرآباد فرزند محمد رسول كد نامزد ۱۸۹۴
۲۱۹ – آقاي محسن سلمان زاد فرزند ايوب كد نامزد ۱۸۹۵
۲۲۰ – آقاي اسماعيل سليمي فرزند كمال كد نامزد ۱۸۹۶
۲۲۱ – آقاي داود سهرابي فرزند فريدون كد نامزد ۱۸۹۷
2۲۲ – آقاي خداشكر سهرابي قراخانلو فرزند حسن كد نامزد ۱۸۹۸
۲۲۳ – خانم ليلا سهيلي وند فرزند حسين كد نامزد ۱۹۱۲
۲۲۴ – آقاي ابوالفضل شاكر فرزند نصراله كد نامزد ۱۹۱۶
۲۲۵ – آقاي عباس شاملي مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی كد نامزد ۱۹۱۷
۲۲۶ – آقاي سعيد شاه احمديان فرزند حميد كد نامزد ۱۹۱۸
۲۲۷ – آقاي علي شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول كد نامزد ۱۹۲۱
۲۲۸ – آقاي احمد شاهين پور فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۹۲۴
۲۲۹ – آقاي صمد شايق عباس آباد فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۲۶
۲۳۰ – آقاي حسين شريفي فرزند الماس كد نامزد ۱۹۲۷
۲۳۱ – آقاي نادر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد ۱۹۲۹
۲۳۲ – آقاي ناصر شعبان پور فرزند بهمن كد نامزد ۱۹۴۱
۲۳۳ – آقاي اصغر شفائيه هيق فرزند علي حسين كد نامزد ۱۹۴۲
۲۳۴ – آقاي حسين شفيع زاده فرزند بيوك كد نامزد ۱۹۴۵
۲۳۵ – آقاي جعفر شكوريان فرزند بلال كد نامزد ۱۹۴۹
۲۳۶ – آقاي سيدحسن شكوري بيلانكوهي فرزند ميرعبدالله كد نامزد ۱۹۵۱
۲۳۷ – آقاي مهدي شمشيري بيرامي مشهور به دكتر شمشيري فرزند حسين كد نامزد ۱۹۵۲
۲۳۸ – آقاي جواد شهلائي باقري مشهور به جواد شهلائي فرزند علي كد نامزد ۱۹۵۷
۲۳۹ – آقاي طاهر شه منظري فرزند بيوك كد نامزد ۱۹۵۸
۲۴۰ – آقاي امين شهير فرزند علي كد نامزد ۱۹۵۹
۲۴۱ – آقاي ايرج شهين باهر فرزند اكبر كد نامزد ۱۹۶۱
۲۴۲ – آقاي علي شياري فرزند عباسعلي كد نامزد ۱۹۶۲
۲۴۳ – آقاي بهزاد شيدائي فرزند محمدصالح كد نامزد ۱۹۶۵
۲۴۴ – آقاي يعقوب شيرزادي بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر كد نامزد ۱۹۶۷
۲۴۵ – آقاي حبيب شيري آذر فرزند يوسف كد نامزد ۱۹۶۸
۲۴۶ – خانم فرناز صاحب خير فرزند يوسف كد نامزد ۱۹۶۹
۲۴۷ – آقاي كريم صادق زاده تبريزي مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی كد نامزد ۱۹۷۱
۲۴۸ – آقاي حامد صادق زاده زنوزي مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزي فرزند صادق كد نامزد ۱۹۷۲
۲۴۹ – آقاي جواد صادقي فرزند علي كد نامزد ۱۹۷۴
۲۵۰ – آقاي رشيد صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان كد نامزد ۱۹۷۶
۲۵۱ – آقاي صابر صبوري فرزند رجبعلی كد نامزد ۱۹۷۸
۲۵۲ – آقاي يعقوب صبوري فرزند مختار كد نامزد ۱۹۷۹
۲۵۳ – آقاي محمدعلي صديقي علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد كد نامزد ۱۹۸۴
۲۵۴ – آقاي رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار كد نامزد ۱۹۸۵
۲۵۵ – آقاي فرهاد صفري فرزند ابوالفضل كد نامزد ۱۹۸۶
۲۵۶ – آقاي ابراهيم صفريان فرزند موسي كد نامزد ۱۹۸۷
۲۵۷ – آقاي هامون صيادي فر فرزند امير كد نامزد ۲۱۲۴
۲۵۸ – خانم راحله ضراب زاده فرزند يوسف كد نامزد ۲۱۲۵
۲۵۹ – آقاي محمد طاقي بيرق فرزند حسن كد نامزد ۲۱۲۶
۲۶۰ – آقاي اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علي كد نامزد ۲۱۲۸
۲۶۱ – آقاي محمدرضا طهماسبي فرزند جبرئيل كد نامزد ۲۱۲۹
۲۶۲ – آقاي اصغر عابدزاده اندريان فرزند عمران كد نامزد ۲۱۴۵
۲۶۳ – آقاي اكرام عابدي آبش احمدلو فرزند مجيد كد نامزد ۲۱۴۷
۲۶۴ – آقاي صمد عالمي فرزند محمد رحيم كد نامزد ۲۱۴۹
۲۶۵ – آقاي احد عبادي فرزند محمدتقي كد نامزد ۲۱۵۱
۲۶۶ – آقاي هومن عباس زاده فرزند غلامحسين كد نامزد ۲۱۵۴
۲۶۷ – آقاي عليرضا عباسي فرزند بصير كد نامزد ۲۱۵۷
۲۶۸ – آقاي محمد عباسي شكوهي فرزند غلامرضا كد نامزد ۲۱۵۸
۲۶۹ – آقاي داود عباسي عربلوي آقاعلي فرزند فرهاد كد نامزد ۲۱۵۹
۲۷۰ – آقاي محمدرضا عبدجليل فرزند جعفر كد نامزد ۲۱۶۲
۲۷۱ – آقاي عزيز عبدي كچي كاغي فرزند اسداله كد نامزد ۲۱۶۴
۲۷۲ – آقاي مهدي عظيمي مشهور به مهندس عظيمي فرزند محمد كد نامزد ۲۱۶۷
۲۷۳ – آقاي حميد علي اكبري مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید كد نامزد ۲۱۷۱
۲۷۴ – آقاي ايوب بابائي (علی بابائی جباری) مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر كد نامزد ۲۱۷۲
۲۷۵ – آقاي جواد علي پور فرزند علي اصغر كد نامزد ۲۱۷۴
۲۷۶ – آقاي مهدي علي پور فرزند بهمن كد نامزد ۲۱۷۵
۲۷۷ – آقاي اميرعباس علي پوربنائي فرزند احد كد نامزد ۲۱۷۶
۲۷۸ – آقاي احمد عليزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم كد نامزد ۲۱۷۹
۲۷۹ – آقاي خداوردي عليزاده فرزند اسفنديار كد نامزد ۲۱۸۱
۲۸۰ – آقاي محرمعلي عليزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله كد نامزد ۲۱۸۲
۲۸۱ – آقاي مهدي عليزاده مشهور به عوض فرزند جلیل كد نامزد ۲۱۸۴
۲۸۲ – آقاي يحيي عليزاده فرزند ابوالحسن كد نامزد ۲۱۸۵
۲۸۳ – آقاي يوسف عليزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی كد نامزد ۲۱۸۶
۲۸۴ – آقاي رحيم غفاري فرزند حسين كد نامزد ۲۱۹۱
۲۸۵ – آقاي رسول غفاري فرزند حيدرعلي كد نامزد ۲۱۹۲
۲۸۶ – آقاي رحمان غفاريان قهوه چي فرزند حسين كد نامزد ۲۱۹۴
۲۸۷ – آقاي مهدي غفاري لاله فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۱۹۵
۲۸۸ – آقاي سعيد فاتح حسين آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان كد نامزد ۲۱۹۶
۲۸۹ – آقاي محمدعلي فاميل براقي فرزند عليرضا كد نامزد ۲۱۹۷
۲۹۰ – خانم مهري فتحي اربط فرزند ابوالفضل كد نامزد ۲۴۱۴
۲۹۱ – آقاي نوروزعلي فتحي قشلاق سفلي فرزند جليل كد نامزد ۲۴۱۵
292 – آقاي علي فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود كد نامزد ۲۴۱۶
۲۹۳ – آقاي صمد فرامرزي ليقوان فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۴۱۷
۲۹۴ – خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سيدحسين كد نامزد ۲۴۱۸
۲۹۵ – آقاي صفر فرج پور فرزند حافظ علي كد نامزد ۲۴۱۹
۲۹۶ – آقاي جليل فرجي كلوانق فرزند عباداله كد نامزد ۲۴۲۱
۲۹۷ – آقاي جلال فرشبافي نژادذوقي فرزند حسين كد نامزد ۲۴۲۷
۲۹۸ – آقاي رشيد فرشباف يوح فرزند ابوالفضل كد نامزد ۲۴۲۸
۲۹۹ – آقاي جليل فرشي جلالي فرزند علي كد نامزد ۲۴۲۹
۳۰۰ – آقاي ابوطالب فرضي فرزند سياب كد نامزد ۲۴۵۱
۳۰۱ – آقاي توحيد فروغي خسروشاهي فرزند حسن كد نامزد ۲۴۵۲
۳۰۲ – آقاي امير فريدرادپور فرزند جبار كد نامزد ۲۴۵۴
۳۰۳ – آقاي اسمعيل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان كد نامزد ۲۴۵۷
۳۰۴ – آقاي عليرضا فهيمي فرزند زلفعلي كد نامزد ۲۴۵۸
۳۰۵ – آقاي محمدعلي فيروزي گلوجه مشهور به دكترفيروزي فرزند جعفر كد نامزد ۲۴۵۹
۳۰۶ – آقاي اكبر فيروزي وند فرزند رضا كد نامزد ۲۴۶۱
۳۰۷ – آقاي ابراهيم فيضي كوك تپه فرزند سلطانعلی كد نامزد ۲۴۶۲
۳۰۸ – آقاي محمد فيضي هرزنق مشهور به حسين فرزند خيراله كد نامزد ۲۴۶۴
۳۰۹ – آقاي علي قدسي قشلاق مشهور به قديمي فرزند رحيم كد نامزد ۲۴۶۷
۳۱۰ – آقاي اسفنديار قره باغي كريمي فرزند قلی كد نامزد ۲۴۶۹
۳۱۱ – آقاي مظاهر قصابي نجفي كليبر فرزند سلدوز كد نامزد ۲۴۷۱
۳۱۲ – آقاي ارشد قلي زاده مشهور به صمد فرزند علي كد نامزد ۲۴۷۴
۳۱۳ – آقاي اكبر قلي زاده فرزند ابوالحسن كد نامزد ۲۴۷۵
۳۱۴ – خانم پروين قوسي فرزند عليرضا كد نامزد ۲۴۷۶
۳۱۵ – آقاي سخاوت قويدل كلاش فرزند عنايت كد نامزد ۲۴۷۸
۳۱۶ – آقاي محمدرضا قويدل وحيد مشهور به رضا فرزند حسین كد نامزد ۲۴۷۹
۳۱۷ – خانم مهروش كاظمي شيشوان فرزند سيد حسين كد نامزد ۲۴۸۱
۳۱۸ – آقاي علي كانسي بابائي فرزند رسول كد نامزد ۲۴۸۲
۳۱۹ – آقاي فرمان كرمروان فرزند محمدكاظم كد نامزد ۲۴۸۴
۳۲۰ – آقاي محمدرضا كرمي فرزند پرویز كد نامزد ۲۴۸۵
۳۲۱ – آقاي عليرضا كريم پورآزاد فرزند اكبر كد نامزد ۲۴۸۷
۳۲۲ – خانم پريا كريمي فرزند الياس كد نامزد ۲۴۸۹
۳۲۳ – آقاي محمدصادق كفشدوزپورپل سنگي مشهور به محمدصادق پورسنگي فرزند حسين كد نامزد ۲۴۹۲
۳۲۴ – آقاي رامين كلانتر فرزند رحيم كد نامزد ۲۴۹۴
۳۲۵ – آقاي مهدي كوه سلطاني فرزند رسول كد نامزد ۲۴۹۶
۳۲۶ – آقاي محمد كوهي فرزند تقی كد نامزد ۲۴۹۷
۳۲۷ – خانم فهيمه گشتي فرزند غلام كد نامزد ۲۵۱۲
۳۲۸ – خانم فريبا گلباز فرزند تيمور كد نامزد ۲۵۱۴
۳۲۹ – آقاي عارف گوزلي فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۵۱۶
۳۳۰ – آقاي سرخوش گوزلي محمودآبادي فرزند اسلام كد نامزد ۲۵۱۷
۳۳۱ – آقاي غلامرضا گوهري فرزند محمد كد نامزد ۲۵۱۸
۳۳۲ – آقاي جعفر لطفي فرزند صفر علی كد نامزد ۲۵۲۱
۳۳۳ – خانم رقيه لطفي مشهور به خديجه فرزند تارويردي كد نامزد ۲۵۲۴
۳۳۴ – آقاي محمدباقر لطفي فرزند كريم كد نامزد ۲۵۲۶
۳۳۵ – آقاي لطيف لطيفي مشهور به استاد لطيفي فرزند سيف اله كد نامزد ۲۵۲۷
۳۳۶ – آقاي محمدعلي مالك كهنموئي مشهور به کهنموئی فرزند محمد كد نامزد ۲۵۲۹
۳۳۷ – آقاي سعيد محدث صديق فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۵۴۱
۳۳۸ – آقاي جواد محمدپورفرد فرزند نصرت كد نامزد ۲۵۴۵
۳۳۹ – آقاي محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق كد نامزد ۲۵۴۶
۳۴۰ – آقاي بابك محمدزاده علمداري فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۵۴۷
۳۴۱ – آقاي كريم محمدزاده مارالاني اصل فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۵۴۸
۳۴۲ – آقاي سعيد محمدي فرزند يوسف كد نامزد ۲۵۴۹
۳۴۳ – آقاي صادق محمدي فرزند نعمت كد نامزد ۲۵۶۱
۳۴۴ – آقاي اصغر محمدي پور فرزند ابراهیم كد نامزد ۲۵۶۵
۳۴۵ – آقاي جاويد محمودعليلو مشهور به مهندس عليلو فرزند نوروز كد نامزد ۲۵۶۸
۳۴۶ – آقاي بهرام محمودي فرزند مسعود كد نامزد ۲۵۷۱
۳۴۷ – آقاي غلامرضا مختاري فريور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی كد نامزد ۲۵۷۴
۳۴۸ – آقاي جعفر مدبرخاك نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد كد نامزد ۲۵۷۵
۳۴۹ – آقاي مهدي مددي زكلوجه فرزند تقي كد نامزد ۲۵۷۶
۳۵۰ – آقاي رضا مددي غريبدوستي فرزند حمداله كد نامزد ۲۵۷۸
۳۵۱ – آقاي علي رضا مرامي ايرانق فرزند حبيب كد نامزد ۲۵۷۹
۳۵۲ – آقاي سيدجواد مرتضوي فرزند مير كريم كد نامزد ۲۵۸۱
۳۵۳ – آقاي ابراهيم مرتضي زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم كد نامزد ۲۵۸۲
۳۵۴ – آقاي حسين مرجاني فرزند بهروز كد نامزد ۲۵۸۴
۳۵۵ – آقاي محمدعلي مستانه گويشام فرزند عباس كد نامزد ۲۵۸۵
۳۵۶ – آقاي ياشار مستعلي پور فرزند اردشير كد نامزد ۲۵۸۶
۳۵۷ – خانم شبنم مسعودي اصل فرزند جواد كد نامزد ۲۵۸۷
۳۵۸ – آقاي علي مشايخي مشهور به شمع فرزند كريم كد نامزد ۲۵۸۹
۳۵۹ – آقاي مهدي مصلحتي ساربانقلي فرزند محمدنقي كد نامزد ۲۵۹۱
۳۶۰ – خانم زينت مطلبي كندولي فرزند اورجعلي كد نامزد ۲۵۹۲
۳۶۱ – آقاي حميد مظاهري راد فرزند كريم كد نامزد ۲۵۹۴
۳۶۲ – آقاي مختار معتمدين فرزند محمد كد نامزد ۲۵۹۵
۳۶۳ – آقاي علي معمارزاده فرزند محمدباقر كد نامزد ۲۵۹۶
۳۶۴ – خانم زيبا مغفوري فرزند محمد كد نامزد ۲۵۹۸
۳۶۵ – آقاي عبدالحميد مقدم دلجو فرزند محمدصادق كد نامزد ۲۶۱۲
۳۶۶ – آقاي يعقوب مقصودپور فرزند محمد كد نامزد ۲۶۱۴
۳۶۷ – آقاي مقصود ملائي مشهور به حاج مقصود-مولايي فرزند عزيز آقا كد نامزد ۲۶۱۶
۳۶۸ – آقاي محمدرضا ملتجائي فريد مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علي كد نامزد ۲۶۱۷
۳۶۹ – آقاي محمدحسين منافي گاوگاني مشهور به منافی فرزند يوسفعلي كد نامزد ۲۶۱۸
۳۷۰ – آقاي فرزاد منصفي فر فرزند صمد كد نامزد ۲۶۱۹
3۷۱ – آقاي اسماعيل موسالو فرزند عبدالرحيم كد نامزد ۲۶۲۱
۳۷۲ – خانم منيژه موسوي فرزند اكبر كد نامزد ۲۶۲۴
۳۷۳ – آقاي سيدداود موسوي نوجه ده سادات فرزند سيدعلي اکبر كد نامزد ۲۶۲۷
۳۷۴ – خانم رقيه مهدي زاده فرزند بيوك كد نامزد ۲۶۲۹
۳۷۵ – آقاي ميرمحمد ميرخليل زاده فرزند مير يعقوب كد نامزد ۲۶۴۵
۳۷۶ – آقاي مجيد ميرزائي فرزند سليم كد نامزد ۲۶۴۶
۳۷۷ – آقاي سجاد ميمندي فرزند التفات كد نامزد ۲۶۴۷
۳۷۸ – آقاي سیدعلی میرموسوی مشهور به سيدعلي فرزند سيدسلمان كد نامزد ۲۶۴۸
۳۷۹ – آقاي مهدي نادري مشهور به مهدي نوحه خوان فرزند بهارعلي كد نامزد ۲۶۴۹
۳۸۰ – آقاي غلامرضا ناصري قشلاق فرزند محبوبعلي كد نامزد ۲۶۵۱
۳۸۱ – آقاي تورج نبي دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد ۲۶۵۴
۳۸۲ – آقاي جواد ششگلاني (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلاني فرزند علي كد نامزد ۲۶۵۶
۳۸۳ – آقاي حسين نجفي فرزند اصغر كد نامزد ۲۶۵۷
۳۸۴ – آقاي حسين نجفي فرزند وليقلي كد نامزد ۲۶۵۸
۳۸۵ – آقاي عيسي نريماني قورتلار فرزند كريم كد نامزد ۲۶۵۹
۳۸۶ – آقاي آرمين نصيري فرزند محمدحسين كد نامزد ۲۶۷۱
۳۸۷ – آقاي رسول نظرپور مشهور به — فرزند صمد كد نامزد ۲۶۷۲
۳۸۸ – آقاي فرشاد نظرزاده فرزند صمد كد نامزد ۲۶۷۴
۳۸۹ – آقاي سياوش نظمي فرزند عدالت كد نامزد ۲۶۷۶
۳۹۰ – آقاي سهراب نعلبندي مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض كد نامزد ۲۶۷۸
۳۹۱ – خانم معصومه نعمتي فرزند علي كد نامزد ۲۶۷۹
۳۹۲ – خانم نرمين نعمتي فرزند زيداله كد نامزد ۲۶۸۱
۳۹۳ – آقاي بهرام نقدي فرزند علي كد نامزد ۲۶۸۴
۳۹۴ – آقاي محمد نقوي فرزند احمد كد نامزد ۲۶۸۵
۳۹۵ – آقاي ميرمهدي نقي زاده فرزند ميرشميل كد نامزد ۲۶۸۶
۳۹۶ – آقاي عليرضا نواي باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفي كد نامزد ۲۶۸۷
۳۹۷ – آقاي علاالدين نورمحمدزاده هشترودي مشهور به حاج علاالدين فرزند هدايت كد نامزد ۲۶۹۱
۳۹۸ – آقاي رضا نوري پورهستي مشهور به نوری فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۶۹۲
۳۹۹ – آقاي سعيد نومي خلجان فرزند هاشم كد نامزد ۲۶۹۵
۴۰۰ – آقاي رحيم نهادي مشهور به حاج رحيم نهادي فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۶۹۶
۴۰۱ – آقاي اكبر نيرومند فرزند صمد كد نامزد ۲۶۹۸
۴۰۲ – آقاي محمدحسين نيك فال آلانق مشهور به نيك فال فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۷۱۲
۴۰۳ – آقاي حجت واحدنهند فرزند رحيم كد نامزد ۲۷۱۴
۴۰۴ – آقاي عبدالرحيم واعظي فرزند احمد كد نامزد ۲۷۱۵
۴۰۵ – آقاي ذكريا والائي مشهور به دكتر والائي فرزند حسين كد نامزد ۲۷۱۶
۴۰۶ – آقاي ناصر وحيدي مهر مشهور به وحيدي فرزند اكبر كد نامزد ۲۷۱۸
۴۰۷ – آقاي بهمن وزيري تيمورلوئي فرزند عليقلي كد نامزد ۲۷۱۹
۴۰۸ – خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعيل كد نامزد ۲۷۲۱
۴۰۹ – آقاي داود وكيلي آذر فرزند فيض اله كد نامزد ۲۷۲۵
۴۱۰ – آقاي احد ولي پورشكوهي فرزند علي كد نامزد ۲۷۲۶
۴۱۱ – خانم خديجه ولي پورفرد مشهور به طیبه فرزند كريم كد نامزد ۲۷۲۸
۴۱۲ – آقاي فرخ ولي زاده علمداري فرزند ميكائيل كد نامزد ۲۷۲۹
۴۱۳ – آقاي داود هادي قراملكي فرزند محمد كد نامزد ۲۷۴۱
۴۱۴ – آقاي احمد هاشمي اسكوئي مشهور به امير احمد فرزند مسعود كد نامزد ۲۷۴۵
۴۱۵ – آقاي حسين همتي فرزند حسن پاشا كد نامزد ۲۷۴۶
۴۱۶ – آقاي رضا همتي فرزند علي كد نامزد ۲۷۴۷
۴۱۷ – آقاي وهاب ياري شخملو فرزند عزيز كد نامزد ۲۷۵۱
۴۱۸ – آقاي علي يثربي نيا فرزند احد كد نامزد ۲۷۵۲
۴۱۹ – آقاي ميرمحمد يحيوي دغدغان مشهور به سيدمهدي فرزند ميرحجت كد نامزد ۲۷۵۴
۴۲۰ – آقاي حجت اله يزدان شناس مشهور به دكتر يزدان شناس فرزند يداله كد نامزد ۲۷۵۶
۴۲۱ – آقاي جواد يغمائي سابق فرزند مقصود كد نامزد ۲۷۵۸
۴۲۲ – آقاي امين يوسف پوراقدم فرزند مهدي كد نامزد ۲۷۵۹

دیدگاه خود را بنویسید


*