‫ اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تبریز 1392 : مجله اينترنتي نت سايت‬

 

اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر تبریز بشرح زیر می باشد:


۱ – آقای حبیب اله آخوندی بناب مشهور به حاج حبیب فرزند مظفر کد نامزد ۱۲۱۴
۲ – آقای علی آذران سقین سرا فرزند مجید کد نامزد ۱۲۱۸
۳ – آقای یونس آزادکویان مشهور به آزادگویان فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۴۱
۴ – خانم فرخنده آقائی یوسف آباد فرزند سرخوش کد نامزد ۱۲۴۵
۵ – آقای سجاد آقاجانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۶
۶ – آقای احد آقازاده فرزند کامران کد نامزد ۱۲۴۷
۷ – آقای ابوالفضل آقازاده کوکجه سلطان فرزند حسن علی کد نامزد ۱۲۴۸
۸ – آقای اسد آوخ فرزند عزت کد نامزد ۱۲۵۱
۹ – خانم سکینه آهنی فرزند غفور کد نامزد ۱۲۵۲
۱۰ – خانم ایران آهور مشهور به دکترمهندس آهور- میرشکاری فرزند یداله کد نامزد ۱۲۵۴
۱۱ – آقای احد اباذری حصار فرزند صمد کد نامزد ۱۲۵۶
۱۲ – آقای فخرالدین ابراهیمیان مشهور به احمد فرزند التماس کد نامزد ۱۲۵۷
۱۳ – آقای نقی ابراهیمی سنائی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۸
۱۴ – آقای میرمحمد ابوطالبی فرزند میرعلی اکبر کد نامزد ۱۲۶۱
۱۵ – آقای بهروز احمدی فرزند شمسعلی کد نامزد ۱۲۶۲
۱۶ – آقای رضا احمدیان فرزند امام ویردی کد نامزد ۱۲۶۴
۱۷ – آقای حسن احمدیان فر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۵
۱۸ – آقای حسین احمدی دینور فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۲۶۷
۱۹ – آقای علیرضا ارجمند فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۶۹
۲۰ – آقای علی ارسلانی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۲۷۱
۲۱ – آقای عیسی اسدلو مشهور به قراخانلو فرزند اسلام کد نامزد ۱۲۷۴
۲۲ – آقای حسین اسدنژاد فرزند قدرت کد نامزد ۱۲۷۵
۲۳ – آقای بهمن اسدی مشهور به اسدی فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۷۶
۲۴ – آقای شهرام اسدیان فرزند منصور کد نامزد ۱۲۷۸
۲۵ – آقای حسن اسدی زرقان فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۲۷۹
۲۶ – آقای احد اسماعیلی فرزند صفر کد نامزد ۱۲۸۱
۲۷ – آقای مهدی اسماعیلی فرزند علی کد نامزد ۱۲۸۴
۲۸ – خانم زهرا اسماعیلی کیا فرزند رستم علی کد نامزد ۱۲۸۶
۲۹ – آقای سعید اسمعلی پورنهران مشهور به اسماعیل پور فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۷
۳۰ – آقای محمدحسن اسوتچی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۱
۳۱ – آقای عبدالحسین اشرف نیا مشهور به مهندس اشرف نیا فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۹۲
۳۲ – آقای احد اصغری فرزند قارداشعلی کد نامزد ۱۲۹۴
۳۳ – آقای رسول اصغری فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۹۵
۳۴ – آقای محمد اصغری مشهور به اصغری النجقی فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۶
۳۵ – آقای غلامرضا اعظم پارسا مشهور به پارسا فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۹۷
۳۶ – آقای رحمن اعلم مشهور به اعلمی فرزند بایرام کد نامزد ۱۲۹۸
۳۷ – آقای حمیدرضا افشارجو فرزند محمود کد نامزد ۱۴۱۵
۳۸ – آقای روح اله اقبالی دیزجیکان فرزند اصغر کد نامزد ۱۴۱۶
۳۹ – آقای بابک اکبرپورسوره فرزند اسداله کد نامزد ۱۴۱۷
۴۰ – آقای رحیم اکبرنژاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۱۸
۴۱ – آقای محمدحسین اکبرنژاد فرزند بایرامعلی کد نامزد ۱۴۱۹
۴۲ – آقای محمدرضا اکبری فرزند ستار کد نامزد ۱۴۲۱
۴۳ – خانم آمنه امامی اویلق فرزند حسن کد نامزد ۱۴۲۶
۴۴ – آقای محمدامین امراللهی بیوکی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۲۷
۴۵ – آقای مرتضی امیدبره کتانلو فرزند روح اله کد نامزد ۱۴۲۸
۴۶ – آقای داود امیرحقیان فرزند محمود کد نامزد ۱۴۵۱
۴۷ – آقای جلیل امیرکاردوست فرزند کاظم کد نامزد ۱۴۵۲
۴۸ – آقای یعقوب انتظارقراملکی مشهور به قراملکی فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۷
۴۹ – آقای محمد انجاری زاد فرزند دستگیر علی کد نامزد ۱۴۵۸
۵۰ – آقای فرامرز انصاری فرزند مرغوب کد نامزد ۱۴۵۹
۵۱ – آقای احمد انیسه فرزند یداله کد نامزد ۱۴۶۲
۵۲ – آقای مرتضی اهنکرپروین (آهنگر پروین) فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۶۴
۵۳ – آقای یعقوب ایازلو فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶۵
۵۴ – آقای سعید ایمان پورجدئی فرزند حمید کد نامزد ۱۴۶۸
۵۵ – آقای امیر ایمانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۶۹
۵۶ – آقای حیدر ایمانی فرزند میکائیل کد نامزد ۱۴۷۱
۵۷ – آقای داود بابائی آرباطان فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۷۲
۵۸ – آقای فریدون بابائی اقدم مشهور به دکتر بابائی فرزند علی کد نامزد ۱۴۷۴
۵۹ – آقای مهدی بابائی پیروزیان فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷۵
۶۰ – آقای سیدعلی بابائی فرشباف فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۴۷۶
۶۱ – آقای رامین بابائی نژاد فرزند مصطفی کد نامزد ۱۴۷۸
۶۲ – آقای وحید باباپورباصر فرزند یوسف کد نامزد ۱۴۷۹
۶۳ – آقای احمد بابل پورحکم آباد فرزند خلیل کد نامزد ۱۴۸۱
۶۴ – آقای کمال بارعی فرزند رضی کد نامزد ۱۴۸۲
۶۵ – آقای رضی اله باقری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۵
۶۶ – آقای کاوه باقری فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۸۶
۶۷ – آقای کریم باقری فرزند حسن کد نامزد ۱۴۸۷
۶۸ – آقای اردلان بایبوردی فرزند اردشیر کد نامزد ۱۴۹۱
۶۹ – آقای کریم بایرامی فرزند غلام کد نامزد ۱۴۹۲
۷۰ – آقای علی بدری فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۹۵
۷۱ – آقای ابوالفضل بدیعی النجقی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۶
۷۲ – آقای مسعود برزگرجلالی مشهور به جلالی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۸
۷۳ – آقای جعفر برقی مقدم فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۲
۷۴ – خانم وحیده برنون فرزند انشاءاله کد نامزد ۱۵۱۴
۷۵ – خانم لیدا بهرامی قره آغاجی فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۱۶
۷۶ – آقای علی بهلولی فر مشهور به بهلولی فرزند موسی کد نامزد ۱۵۱۸
۷۷ – آقای زمان بیانی فرزند بیوک کد نامزد ۱۵۱۹
۷۸ – آقای احد بیگدلی خواجه دیزجی فرزند حبیب کد نامزد ۱۵۲۴
۷۹ – آقای علی بیگ نژاد فرزند حیدرقلی کد نامزد ۱۵۲۵
۸۰ – آقای افشین پتکچی یوسفی فرزند علی کد نامزد ۱۵۲۷
۸۱ – آقای محمود پروین زاد فرزند فتح اله کد نامزد ۱۵۲۹
۸۲ – آقای بهزاد پروین قدس مشهور به حاج ابوالفضل فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۵۴۱
۸۳ – آقای حبیب پروین نسب فرزند غفار کد نامزد ۱۵۴۲
۸۴ – آقای علی پناه پور فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۵۴۵
۸۵ – آقای شاهرخ پناهی فرد فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۶
۸۶ – آقای علی رضا پورآقابالائی مشهور به آقابالائی فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۴۷
۸۷ – آقای حسن پوراسمعیل مشهور به اسماعیل پور فرزند قدرت کد نامزد ۱۵۴۸
۸۸ – آقای اصغر پورحسین فرزند مقصود کد نامزد ۱۵۶۱
۸۹ – خانم زهرا پوررضا فرزند لطیف کد نامزد ۱۵۶۲
۹۰ – خانم رقیه پورعباسعلی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶۴
۹۱ – آقای علی پورعیسی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۵
۹۲ – آقای حیدرعلی پیرعلیلوسهرون مشهور به علیلو فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۶۸
۹۳ – آقای ایوب پیری مقدم ادرنگ فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۵۷۱
۹۴ – آقای یونس پیش قدم فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۷۲
۹۵ – آقای سیدوحید پیمان فرزند سیدجواد کد نامزد ۱۵۷۴
۹۶ – آقای حامد پیمانی فرزند حمید کد نامزد ۱۵۷۵
۹۷ – آقای محمدرضا ترزم پور فرزند محمود کد نامزد ۱۵۷۸
۹۸ – آقای احمد تقوی کارترپ مشهور به جانباز فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۹
۹۹ – آقای سیاوش تقی پورعیوضی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸۱
۱۰۰ – آقای بهلول تقی زاده فرزند علینقی کد نامزد ۱۵۸۲
۱۰۱ – آقای امیرعباس تقی زاده فرتاش مشهور به امیر تقی زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۸۴
۱۰۲ – خانم سحر توحیدی فرزند عسگر کد نامزد ۱۵۸۵
۱۰۳ – آقای سعید ثباتی گاوگانی فرزند علی قلی کد نامزد ۱۵۸۶
۱۰۴ – آقای حسین جاونکو فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۵۸۹
۱۰۵ – خانم لیلا جاویدان فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۹۱
۱۰۶ – آقای کاظم جاویدی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵۹۲
۱۰۷ – آقای یوسف جاهدان بنه کهل مشهور به کاتیوشا فرزند صمد کد نامزد ۱۵۹۴
۱۰۸ – آقای ابراهیم جاهدشبستری فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۵۹۵
۱۰۹ – آقای مسعود جباری ولیسی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۹۷
۱۱۰ – آقای حسین جدیری دلال زاده مشهور به دکتر جدیری فرزند جلیل کد نامزد ۱۵۹۸
۱۱۱ – آقای اسمعیل جسورخواجه فرزند آقا علی کد نامزد ۱۶۱۲
۱۱۲ – آقای یاشار جسورقزلجه فرزند احمد کد نامزد ۱۶۱۴
۱۱۳ – آقای اباذر جعفری مشهور به حاج اباذر فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۶۱۵
۱۱۴ – آقای محمدحسین جعفری مشهور به سردار جعفری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۶۱۷
۱۱۵ – آقای اصغر جعفری اندریان فرزند محمد صادق کد نامزد ۱۶۱۸
۱۱۶ – آقای علی جعفری فرزند یعقوب کد نامزد ۱۶۱۹
۱۱۷ – خانم لیلا جمالی بی رنگ فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶۲۱
۱۱۸ – خانم فاطمه جمشیدی فرزند فرخ کد نامزد ۱۶۲۴
۱۱۹ – آقای سیدافشین جواهری بهتاش فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۲۵
۱۲۰ – آقای مجید چام فرزند علی کد نامزد ۱۶۲۷
۱۲۱ – آقای محمدرضا چلانی فرزند سعید کد نامزد ۱۶۲۸
۱۲۲ – آقای علی چلبی فرزند یداله کد نامزد ۱۶۲۹
۱۲۳ – خانم آرزو چلبیانلو فرزند طومار کد نامزد ۱۶۴۱
۱۲۴ – آقای اسماعیل چمنی فرزند بلوت کد نامزد ۱۶۴۵
۱۲۵ – آقای جواد حاتمی فرزند عیسی کد نامزد ۱۶۴۶
۱۲۶ – آقای محمدحسن حاجیان فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۴۷
۱۲۷ – آقای احتشام حاجی پورحاجی علیلو فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۹
۱۲۸ – آقای سعید حاجی زاده بخشایش مشهور به خبرنگار فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۲
۱۲۹ – آقای سعید حاجی زاده حکم آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۵۴
۱۳۰ – آقای محمدعلی حبیبی خرمالو فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۷
۱۳۱ – آقای کریم حبیبی کیا فرزند امامعلی کد نامزد ۱۶۵۸
۱۳۲ – آقای ابوالفضل حسن پور فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴
۱۳۳ – آقای علیرضا حسن زاده مشهور به حسن زاده شهر بازی فرزند الهوردی کد نامزد ۱۶۷۵
۱۳۴ – آقای محمدحسین حسن زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۶
۱۳۵ – آقای مجید حسن زاده خانمیری فرزند خداقلی کد نامزد ۱۶۷۸
۱۳۶ – آقای علی حسنی توفیقی مشهور به توفیق فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۶۸۱
۱۳۷ – آقای ابراهیم حسین بیگی زاده فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۶۸۲
۱۳۸ – آقای حمید حسینپورارونقی فرزند رحمان کد نامزد ۱۶۸۴
۱۳۹ – آقای ناصر حسین زاده فرزند حافظعلی کد نامزد ۱۶۸۶
۱۴۰ – آقای مسعود حسین زاده امینی فرزند اصغر کد نامزد ۱۶۸۷
۱۴۱ – آقای میرداود حسینی فرزند میرستار کد نامزد ۱۶۹۱
۱۴۲ – آقای مهدی حضرتقلی زاده فرزند لطف اله کد نامزد ۱۶۹۲
۱۴۳ – خانم اکرم حضرتی لیلان مشهور به مهری فرزند فریدن کد نامزد ۱۶۹۴
۱۴۴ – آقای حسین حق دوست شیروانه ده فرزند داود کد نامزد ۱۶۹۶
۱۴۵ – آقای رسول حق شناس فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۹۷
۱۴۶ – آقای مهرداد حکمت شعار فرزند حسن کد نامزد ۱۷۱۲
۱۴۷ – آقای عباس حیدرزاده فرزند محرم کد نامزد ۱۷۱۴
۱۴۸ – آقای مختار حیدری فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۵
۱۴۹ – آقای حسین حیدری منور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۱۶
۱۵۰ – آقای علی خادم فسقندیس مشهور به مهندس علی خادم فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۹
۱۵۱ – خانم المیرا خاماچی فرزند جمال کد نامزد ۱۷۲۱
۱۵۲ – آقای بهروز خاماچی مشهور به استاد خاماچی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۲۴
۱۵۳ – آقای داود خانلاری فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۵
۱۵۴ – آقای محمد خانی فرزند بخشی کد نامزد ۱۷۲۶
۱۵۵ – آقای بهروز خانی آبخواره فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۲۷
۱۵۶ – آقای یوسف خانی (خانی چراغلو) فرزند علی کد نامزد ۱۷۲۸
۱۵۷ – آقای غلامحسین خبازی باسمنج فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۱
۱۵۸ – آقای امیررضا خدائی فرزند یعقوب کد نامزد ۱۷۴۲
۱۵۹ – آقای مهدی خدائی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۴۵
۱۶۰ – آقای محمدحسین خدابخش چاخرلو مشهور به خدابخش فرزند شیرویه کد نامزد ۱۷۴۶
۱۶۱ – آقای رضا خداکرمی علی آبادی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۴۸
۱۶۲ – آقای محمدرضا خداوردی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۷۴۹
۱۶۳ – خانم زهرا خدایارنوشهر فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۵۱
۱۶۴ – خانم مریم خدایاری فرزند فیض الله کد نامزد ۱۷۵۲
۱۶۵ – آقای غلامرضا خسرویان فرزند ممی کد نامزد ۱۷۵۶
۱۶۶ – آقای عزت اله خلیفهءسلیمانلو مشهور به خلیفه فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۷۵۹
۱۶۷ – آقای منوچهر خلیلی فائزی فرزند محمود کد نامزد ۱۷۶۱
۱۶۸ – آقای مهرداد خیردوست فرزند عبدالمجید کد نامزد ۱۷۶۲
۱۶۹ – آقای علی اکبر دادجویان فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۶۴
۱۷۰ – آقای اباصلت دادروان نوجه ده مشهور به اباصلت فرزند بهروز کد نامزد ۱۷۶۵
۱۷۱ – آقای شهرام دبیری اسکوئی فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۶۸
۱۷۲ – خانم اکرم دربان فلک ناصفی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۶۹
۱۷۳ – آقای رسول درس خوان مشهور به دکتر درسخوان فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۸۱
۱۷۴ – آقای غلامرضا دشن فرزند اسگندر کد نامزد ۱۷۸۲
۱۷۵ – آقای علی دلکش فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۸۴
۱۷۶ – آقای داود دهقان فرزند مختار کد نامزد ۱۷۸۶
۱۷۷ – آقای جواد ذالی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۹
۱۷۸ – آقای غلامرضا ذکی شادباد فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۱
۱۷۹ – آقای جلیل راستاد فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۲
۱۸۰ – آقای احد راشد مشهور به مهندس راشد فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۷۹۴
۱۸۱ – آقای اصغر راضی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۵
۱۸۲ – خانم رقیه راعی فتح آباد فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۹۶
۱۸۳ – آقای جعفر رحمانی کهنموئی مشهور به دکتر رحمانی فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۷
۱۸۴ – آقای نادر رحیم زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۹۸
۱۸۵ – آقای اکبر رزقی خسروشاهی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۸۱۴
۱۸۶ – آقای محمد رسولی ساعی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۵
۱۸۷ – آقای علیرضا رضائی فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۱۶
۱۸۸ – آقای مهدی رضائی فرزند ملکعلی کد نامزد ۱۸۱۷
۱۸۹ – آقای قادر رضائی جیقه فرزند بیوک کد نامزد ۱۸۱۹
۱۹۰ – آقای مهرداد رضائی قدیم فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۲۱
۱۹۱ – آقای سیدمهدی رضائی نبیی مشهور به مهندس رضائی فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۲۴
۱۹۲ – آقای علی اصغر رضائی ینگجه مشهور به رضائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۸۲۵
۱۹۳ – آقای میرسعید رضوان لیلان فرزند میرسلام اله کد نامزد ۱۸۲۶
۱۹۴ – آقای میرسلام اله رضوان لیلان فرزند میر علی کد نامزد ۱۸۲۷
۱۹۵ – آقای خلیل رضوی مجارشین فرزند محسن کد نامزد ۱۸۲۸
۱۹۶ – آقای محمدابراهیم رمضانی مشهور به رمضانی محیط زیست فرزند بهمن کد نامزد ۱۸۴۱
۱۹۷ – آقای جابر رنجدارارشتناب فرزند عوض کد نامزد ۱۸۴۲
۱۹۸ – آقای امیر رهبرپور فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۴۶
۱۹۹ – آقای حسین زارع فرزند ایوب کد نامزد ۱۸۴۷
۲۰۰ – آقای میرمجید زارع امینی فرزند میر مهدی کد نامزد ۱۸۴۸
۲۰۱ – آقای رسول زارع زاده عبدالجبار مشهور به حاج رسول فرزند ممی کد نامزد ۱۸۴۹
۲۰۲ – آقای محمود زارع نکارستان فرزند قدیر کد نامزد ۱۸۵۱
۲۰۳ – آقای علی زارعی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۸۵۲
۲۰۴ – آقای عزیز زاهدی فرزند سعید کد نامزد ۱۸۵۴
۲۰۵ – آقای علیرضا زرینه پور فرزند ستار کد نامزد ۱۸۵۹
۲۰۶ – آقای موسی زلفی مشهور به حاج موسی زلفی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۸۶۱
۲۰۷ – آقای ابراهیم زمانی آقجه کهل فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۲
۲۰۸ – آقای محمد زوارقلعه لر فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶۵
۲۰۹ – آقای احمد سارخان زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۸
۲۱۰ – خانم خدیجه ساعدایرانق فرزند میرعلی اکبر کد نامزد ۱۸۶۹
۲۱۱ – آقای مجید ساقی نژادخیرالدین فرزند حمید کد نامزد ۱۸۷۲
۲۱۲ – آقای محمداسد سالک یوسفی فرزند اسد کد نامزد ۱۸۷۴
۲۱۳ – آقای عقیل ستارلواندریان فرزند مسلم کد نامزد ۱۸۷۵
۲۱۴ – خانم معصومه سرائی فرزند طاهر کد نامزد ۱۸۷۶
۲۱۵ – خانم خدیجه سرخوش فرزند محرم کد نامزد ۱۸۷۸
۲۱۶ – آقای رضا سعادت پورعلویق مشهور به علیرضا – مهندس فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۹
۲۱۷ – آقای حسن سعادتی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۹۱
۲۱۸ – آقای جعفر سعیدی مهرآباد فرزند محمد رسول کد نامزد ۱۸۹۴
۲۱۹ – آقای محسن سلمان زاد فرزند ایوب کد نامزد ۱۸۹۵
۲۲۰ – آقای اسماعیل سلیمی فرزند کمال کد نامزد ۱۸۹۶
۲۲۱ – آقای داود سهرابی فرزند فریدون کد نامزد ۱۸۹۷
۲۲۲ – آقای خداشکر سهرابی قراخانلو فرزند حسن کد نامزد ۱۸۹۸
۲۲۳ – خانم لیلا سهیلی وند فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۲
۲۲۴ – آقای ابوالفضل شاکر فرزند نصراله کد نامزد ۱۹۱۶
۲۲۵ – آقای عباس شاملی مشهور به مهندس حاج عباس شاملی فرزند قلی کد نامزد ۱۹۱۷
۲۲۶ – آقای سعید شاه احمدیان فرزند حمید کد نامزد ۱۹۱۸
۲۲۷ – آقای علی شاهدبهروز مشهور به مهندس شاهد فرزند رسول کد نامزد ۱۹۲۱
۲۲۸ – آقای احمد شاهین پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۲۴
۲۲۹ – آقای صمد شایق عباس آباد فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۲۶
۲۳۰ – آقای حسین شریفی فرزند الماس کد نامزد ۱۹۲۷
۲۳۱ – آقای نادر شعبان پور فرزند بهمن کد نامزد ۱۹۲۹
۲۳۲ – آقای ناصر شعبان پور فرزند بهمن کد نامزد ۱۹۴۱
۲۳۳ – آقای اصغر شفائیه هیق فرزند علی حسین کد نامزد ۱۹۴۲
۲۳۴ – آقای حسین شفیع زاده فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۴۵
۲۳۵ – آقای جعفر شکوریان فرزند بلال کد نامزد ۱۹۴۹
۲۳۶ – آقای سیدحسن شکوری بیلانکوهی فرزند میرعبدالله کد نامزد ۱۹۵۱
۲۳۷ – آقای مهدی شمشیری بیرامی مشهور به دکتر شمشیری فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵۲
۲۳۸ – آقای جواد شهلائی باقری مشهور به جواد شهلائی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۷
۲۳۹ – آقای طاهر شه منظری فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۵۸
۲۴۰ – آقای امین شهیر فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۹
۲۴۱ – آقای ایرج شهین باهر فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۱
۲۴۲ – آقای علی شیاری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹۶۲
۲۴۳ – آقای بهزاد شیدائی فرزند محمدصالح کد نامزد ۱۹۶۵
۲۴۴ – آقای یعقوب شیرزادی بناب مشهور به جانباز شیرزادی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۶۷
۲۴۵ – آقای حبیب شیری آذر فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۶۸
۲۴۶ – خانم فرناز صاحب خیر فرزند یوسف کد نامزد ۱۹۶۹
۲۴۷ – آقای کریم صادق زاده تبریزی مشهور به صادق زاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۷۱
۲۴۸ – آقای حامد صادق زاده زنوزی مشهور به مهندس حامدصادق زاده زنوزی فرزند صادق کد نامزد ۱۹۷۲
۲۴۹ – آقای جواد صادقی فرزند علی کد نامزد ۱۹۷۴
۲۵۰ – آقای رشید صالح پور مشهور به حاج رشید جانباز فرزند رحمان کد نامزد ۱۹۷۶
۲۵۱ – آقای صابر صبوری فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۹۷۸
۲۵۲ – آقای یعقوب صبوری فرزند مختار کد نامزد ۱۹۷۹
۲۵۳ – آقای محمدعلی صدیقی علاء مشهور به صدیقی/صدیق فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۴
۲۵۴ – آقای رسول صفرزاده فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۹۸۵
۲۵۵ – آقای فرهاد صفری فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۹۸۶
۲۵۶ – آقای ابراهیم صفریان فرزند موسی کد نامزد ۱۹۸۷
۲۵۷ – آقای هامون صیادی فر فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲۴
۲۵۸ – خانم راحله ضراب زاده فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۲۵
۲۵۹ – آقای محمد طاقی بیرق فرزند حسن کد نامزد ۲۱۲۶
۲۶۰ – آقای اصغر طهماسب پور فرزند حمزه علی کد نامزد ۲۱۲۸
۲۶۱ – آقای محمدرضا طهماسبی فرزند جبرئیل کد نامزد ۲۱۲۹
۲۶۲ – آقای اصغر عابدزاده اندریان فرزند عمران کد نامزد ۲۱۴۵
۲۶۳ – آقای اکرام عابدی آبش احمدلو فرزند مجید کد نامزد ۲۱۴۷
۲۶۴ – آقای صمد عالمی فرزند محمد رحیم کد نامزد ۲۱۴۹
۲۶۵ – آقای احد عبادی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۱۵۱
۲۶۶ – آقای هومن عباس زاده فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۱۵۴
۲۶۷ – آقای علیرضا عباسی فرزند بصیر کد نامزد ۲۱۵۷
۲۶۸ – آقای محمد عباسی شکوهی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۵۸
۲۶۹ – آقای داود عباسی عربلوی آقاعلی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۱۵۹
۲۷۰ – آقای محمدرضا عبدجلیل فرزند جعفر کد نامزد ۲۱۶۲
۲۷۱ – آقای عزیز عبدی کچی کاغی فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۶۴
۲۷۲ – آقای مهدی عظیمی مشهور به مهندس عظیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۷
۲۷۳ – آقای حمید علی اکبری مشهور به مهندس اکبری فرزند جمشید کد نامزد ۲۱۷۱
۲۷۴ – آقای ایوب بابائی (علی بابائی جباری) مشهور به مهندس بابائی فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۱۷۲
۲۷۵ – آقای جواد علی پور فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱۷۴
۲۷۶ – آقای مهدی علی پور فرزند بهمن کد نامزد ۲۱۷۵
۲۷۷ – آقای امیرعباس علی پوربنائی فرزند احد کد نامزد ۲۱۷۶
۲۷۸ – آقای احمد علیزاده مشهور به دکترعلیزاده- دکتر احمد علیزاده فرزند محرم کد نامزد ۲۱۷۹
۲۷۹ – آقای خداوردی علیزاده فرزند اسفندیار کد نامزد ۲۱۸۱
۲۸۰ – آقای محرمعلی علیزاده مشهور به محرم فرزند سعد اله کد نامزد ۲۱۸۲
۲۸۱ – آقای مهدی علیزاده مشهور به عوض فرزند جلیل کد نامزد ۲۱۸۴
۲۸۲ – آقای یحیی علیزاده فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۱۸۵
۲۸۳ – آقای یوسف علیزاده مشهور به مهندس علیزاده فرزند خیبرعلی کد نامزد ۲۱۸۶
۲۸۴ – آقای رحیم غفاری فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹۱
۲۸۵ – آقای رسول غفاری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۲۱۹۲
۲۸۶ – آقای رحمان غفاریان قهوه چی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹۴
۲۸۷ – آقای مهدی غفاری لاله فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۹۵
۲۸۸ – آقای سعید فاتح حسین آباد مشهور به فاتح- فاتحی فرزند قربان کد نامزد ۲۱۹۶
۲۸۹ – آقای محمدعلی فامیل براقی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۹۷
۲۹۰ – خانم مهری فتحی اربط فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۴۱۴
۲۹۱ – آقای نوروزعلی فتحی قشلاق سفلی فرزند جلیل کد نامزد ۲۴۱۵
۲۹۲ – آقای علی فخرآذر مشهور به مهندس فخرآذر فرزند محمود کد نامزد ۲۴۱۶
۲۹۳ – آقای صمد فرامرزی لیقوان فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۷
۲۹۴ – خانم فرناز فراهنگ پور فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۴۱۸
۲۹۵ – آقای صفر فرج پور فرزند حافظ علی کد نامزد ۲۴۱۹
۲۹۶ – آقای جلیل فرجی کلوانق فرزند عباداله کد نامزد ۲۴۲۱
۲۹۷ – آقای جلال فرشبافی نژادذوقی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۲۷
۲۹۸ – آقای رشید فرشباف یوح فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۴۲۸
۲۹۹ – آقای جلیل فرشی جلالی فرزند علی کد نامزد ۲۴۲۹
۳۰۰ – آقای ابوطالب فرضی فرزند سیاب کد نامزد ۲۴۵۱
۳۰۱ – آقای توحید فروغی خسروشاهی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۵۲
۳۰۲ – آقای امیر فریدرادپور فرزند جبار کد نامزد ۲۴۵۴
۳۰۳ – آقای اسمعیل فلاح مشهور به دکتر فلاح فرزند قربان کد نامزد ۲۴۵۷
۳۰۴ – آقای علیرضا فهیمی فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۴۵۸
۳۰۵ – آقای محمدعلی فیروزی گلوجه مشهور به دکترفیروزی فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۵۹
۳۰۶ – آقای اکبر فیروزی وند فرزند رضا کد نامزد ۲۴۶۱
۳۰۷ – آقای ابراهیم فیضی کوک تپه فرزند سلطانعلی کد نامزد ۲۴۶۲
۳۰۸ – آقای محمد فیضی هرزنق مشهور به حسین فرزند خیراله کد نامزد ۲۴۶۴
۳۰۹ – آقای علی قدسی قشلاق مشهور به قدیمی فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۶۷
۳۱۰ – آقای اسفندیار قره باغی کریمی فرزند قلی کد نامزد ۲۴۶۹
۳۱۱ – آقای مظاهر قصابی نجفی کلیبر فرزند سلدوز کد نامزد ۲۴۷۱
۳۱۲ – آقای ارشد قلی زاده مشهور به صمد فرزند علی کد نامزد ۲۴۷۴
۳۱۳ – آقای اکبر قلی زاده فرزند ابوالحسن کد نامزد ۲۴۷۵
۳۱۴ – خانم پروین قوسی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۷۶
۳۱۵ – آقای سخاوت قویدل کلاش فرزند عنایت کد نامزد ۲۴۷۸
۳۱۶ – آقای محمدرضا قویدل وحید مشهور به رضا فرزند حسین کد نامزد ۲۴۷۹
۳۱۷ – خانم مهروش کاظمی شیشوان فرزند سید حسین کد نامزد ۲۴۸۱
۳۱۸ – آقای علی کانسی بابائی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۸۲
۳۱۹ – آقای فرمان کرمروان فرزند محمدکاظم کد نامزد ۲۴۸۴
۳۲۰ – آقای محمدرضا کرمی فرزند پرویز کد نامزد ۲۴۸۵
۳۲۱ – آقای علیرضا کریم پورآزاد فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۸۷
۳۲۲ – خانم پریا کریمی فرزند الیاس کد نامزد ۲۴۸۹
۳۲۳ – آقای محمدصادق کفشدوزپورپل سنگی مشهور به محمدصادق پورسنگی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۹۲
۳۲۴ – آقای رامین کلانتر فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۹۴
۳۲۵ – آقای مهدی کوه سلطانی فرزند رسول کد نامزد ۲۴۹۶
۳۲۶ – آقای محمد کوهی فرزند تقی کد نامزد ۲۴۹۷
۳۲۷ – خانم فهیمه گشتی فرزند غلام کد نامزد ۲۵۱۲
۳۲۸ – خانم فریبا گلباز فرزند تیمور کد نامزد ۲۵۱۴
۳۲۹ – آقای عارف گوزلی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۵۱۶
۳۳۰ – آقای سرخوش گوزلی محمودآبادی فرزند اسلام کد نامزد ۲۵۱۷
۳۳۱ – آقای غلامرضا گوهری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۸
۳۳۲ – آقای جعفر لطفی فرزند صفر علی کد نامزد ۲۵۲۱
۳۳۳ – خانم رقیه لطفی مشهور به خدیجه فرزند تارویردی کد نامزد ۲۵۲۴
۳۳۴ – آقای محمدباقر لطفی فرزند کریم کد نامزد ۲۵۲۶
۳۳۵ – آقای لطیف لطیفی مشهور به استاد لطیفی فرزند سیف اله کد نامزد ۲۵۲۷
۳۳۶ – آقای محمدعلی مالک کهنموئی مشهور به کهنموئی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۲۹
۳۳۷ – آقای سعید محدث صدیق فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۴۱
۳۳۸ – آقای جواد محمدپورفرد فرزند نصرت کد نامزد ۲۵۴۵
۳۳۹ – آقای محمد محمدزاده اصل فرزند اسحق کد نامزد ۲۵۴۶
۳۴۰ – آقای بابک محمدزاده علمداری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۴۷
۳۴۱ – آقای کریم محمدزاده مارالانی اصل فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۵۴۸
۳۴۲ – آقای سعید محمدی فرزند یوسف کد نامزد ۲۵۴۹
۳۴۳ – آقای صادق محمدی فرزند نعمت کد نامزد ۲۵۶۱
۳۴۴ – آقای اصغر محمدی پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۶۵
۳۴۵ – آقای جاوید محمودعلیلو مشهور به مهندس علیلو فرزند نوروز کد نامزد ۲۵۶۸
۳۴۶ – آقای بهرام محمودی فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۷۱
۳۴۷ – آقای غلامرضا مختاری فریور مشهور به حسین مختاری فریور فرزند نقی کد نامزد ۲۵۷۴
۳۴۸ – آقای جعفر مدبرخاک نژاد مشهور به مدبر فرزند جواد کد نامزد ۲۵۷۵
۳۴۹ – آقای مهدی مددی زکلوجه فرزند تقی کد نامزد ۲۵۷۶
۳۵۰ – آقای رضا مددی غریبدوستی فرزند حمداله کد نامزد ۲۵۷۸
۳۵۱ – آقای علی رضا مرامی ایرانق فرزند حبیب کد نامزد ۲۵۷۹
۳۵۲ – آقای سیدجواد مرتضوی فرزند میر کریم کد نامزد ۲۵۸۱
۳۵۳ – آقای ابراهیم مرتضی زاده مشهور به مرتضوی فرزند رحیم کد نامزد ۲۵۸۲
۳۵۴ – آقای حسین مرجانی فرزند بهروز کد نامزد ۲۵۸۴
۳۵۵ – آقای محمدعلی مستانه گویشام فرزند عباس کد نامزد ۲۵۸۵
۳۵۶ – آقای یاشار مستعلی پور فرزند اردشیر کد نامزد ۲۵۸۶
۳۵۷ – خانم شبنم مسعودی اصل فرزند جواد کد نامزد ۲۵۸۷
۳۵۸ – آقای علی مشایخی مشهور به شمع فرزند کریم کد نامزد ۲۵۸۹
۳۵۹ – آقای مهدی مصلحتی ساربانقلی فرزند محمدنقی کد نامزد ۲۵۹۱
۳۶۰ – خانم زینت مطلبی کندولی فرزند اورجعلی کد نامزد ۲۵۹۲
۳۶۱ – آقای حمید مظاهری راد فرزند کریم کد نامزد ۲۵۹۴
۳۶۲ – آقای مختار معتمدین فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۵
۳۶۳ – آقای علی معمارزاده فرزند محمدباقر کد نامزد ۲۵۹۶
۳۶۴ – خانم زیبا مغفوری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹۸
۳۶۵ – آقای عبدالحمید مقدم دلجو فرزند محمدصادق کد نامزد ۲۶۱۲
۳۶۶ – آقای یعقوب مقصودپور فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱۴
۳۶۷ – آقای مقصود ملائی مشهور به حاج مقصود-مولایی فرزند عزیز آقا کد نامزد ۲۶۱۶
۳۶۸ – آقای محمدرضا ملتجائی فرید مشهور به مرتجائی و مرتضائی فرزند علی کد نامزد ۲۶۱۷
۳۶۹ – آقای محمدحسین منافی گاوگانی مشهور به منافی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۲۶۱۸
۳۷۰ – آقای فرزاد منصفی فر فرزند صمد کد نامزد ۲۶۱۹
۳۷۱ – آقای اسماعیل موسالو فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۶۲۱
۳۷۲ – خانم منیژه موسوی فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۲۴
۳۷۳ – آقای سیدداود موسوی نوجه ده سادات فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۲۶۲۷
۳۷۴ – خانم رقیه مهدی زاده فرزند بیوک کد نامزد ۲۶۲۹
۳۷۵ – آقای میرمحمد میرخلیل زاده فرزند میر یعقوب کد نامزد ۲۶۴۵
۳۷۶ – آقای مجید میرزائی فرزند سلیم کد نامزد ۲۶۴۶
۳۷۷ – آقای سجاد میمندی فرزند التفات کد نامزد ۲۶۴۷
۳۷۸ – آقای سیدعلی میرموسوی مشهور به سیدعلی فرزند سیدسلمان کد نامزد ۲۶۴۸
۳۷۹ – آقای مهدی نادری مشهور به مهدی نوحه خوان فرزند بهارعلی کد نامزد ۲۶۴۹
۳۸۰ – آقای غلامرضا ناصری قشلاق فرزند محبوبعلی کد نامزد ۲۶۵۱
۳۸۱ – آقای تورج نبی دوست دولت آباد فرزند حسن کد نامزد ۲۶۵۴
۳۸۲ – آقای جواد ششگلانی (نجار ششگلانی) مشهور به ششگلانی فرزند علی کد نامزد ۲۶۵۶
۳۸۳ – آقای حسین نجفی فرزند اصغر کد نامزد ۲۶۵۷
۳۸۴ – آقای حسین نجفی فرزند ولیقلی کد نامزد ۲۶۵۸
۳۸۵ – آقای عیسی نریمانی قورتلار فرزند کریم کد نامزد ۲۶۵۹
۳۸۶ – آقای آرمین نصیری فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۶۷۱
۳۸۷ – آقای رسول نظرپور مشهور به — فرزند صمد کد نامزد ۲۶۷۲
۳۸۸ – آقای فرشاد نظرزاده فرزند صمد کد نامزد ۲۶۷۴
۳۸۹ – آقای سیاوش نظمی فرزند عدالت کد نامزد ۲۶۷۶
۳۹۰ – آقای سهراب نعلبندی مشهور به مهدی نعلبندی فرزند عوض کد نامزد ۲۶۷۸
۳۹۱ – خانم معصومه نعمتی فرزند علی کد نامزد ۲۶۷۹
۳۹۲ – خانم نرمین نعمتی فرزند زیداله کد نامزد ۲۶۸۱
۳۹۳ – آقای بهرام نقدی فرزند علی کد نامزد ۲۶۸۴
۳۹۴ – آقای محمد نقوی فرزند احمد کد نامزد ۲۶۸۵
۳۹۵ – آقای میرمهدی نقی زاده فرزند میرشمیل کد نامزد ۲۶۸۶
۳۹۶ – آقای علیرضا نوای باغبان مشهور به علی باغبان فرزند مصطفی کد نامزد ۲۶۸۷
۳۹۷ – آقای علاالدین نورمحمدزاده هشترودی مشهور به حاج علاالدین فرزند هدایت کد نامزد ۲۶۹۱
۳۹۸ – آقای رضا نوری پورهستی مشهور به نوری فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۶۹۲
۳۹۹ – آقای سعید نومی خلجان فرزند هاشم کد نامزد ۲۶۹۵
۴۰۰ – آقای رحیم نهادی مشهور به حاج رحیم نهادی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۶۹۶
۴۰۱ – آقای اکبر نیرومند فرزند صمد کد نامزد ۲۶۹۸
۴۰۲ – آقای محمدحسین نیک فال آلانق مشهور به نیک فال فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۷۱۲
۴۰۳ – آقای حجت واحدنهند فرزند رحیم کد نامزد ۲۷۱۴
۴۰۴ – آقای عبدالرحیم واعظی فرزند احمد کد نامزد ۲۷۱۵
۴۰۵ – آقای ذکریا والائی مشهور به دکتر والائی فرزند حسین کد نامزد ۲۷۱۶
۴۰۶ – آقای ناصر وحیدی مهر مشهور به وحیدی فرزند اکبر کد نامزد ۲۷۱۸
۴۰۷ – آقای بهمن وزیری تیمورلوئی فرزند علیقلی کد نامزد ۲۷۱۹
۴۰۸ – خانم آمنه وطن دوست فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۲۱
۴۰۹ – آقای داود وکیلی آذر فرزند فیض اله کد نامزد ۲۷۲۵
۴۱۰ – آقای احد ولی پورشکوهی فرزند علی کد نامزد ۲۷۲۶
۴۱۱ – خانم خدیجه ولی پورفرد مشهور به طیبه فرزند کریم کد نامزد ۲۷۲۸
۴۱۲ – آقای فرخ ولی زاده علمداری فرزند میکائیل کد نامزد ۲۷۲۹
۴۱۳ – آقای داود هادی قراملکی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۴۱
۴۱۴ – آقای احمد هاشمی اسکوئی مشهور به امیر احمد فرزند مسعود کد نامزد ۲۷۴۵
۴۱۵ – آقای حسین همتی فرزند حسن پاشا کد نامزد ۲۷۴۶
۴۱۶ – آقای رضا همتی فرزند علی کد نامزد ۲۷۴۷
۴۱۷ – آقای وهاب یاری شخملو فرزند عزیز کد نامزد ۲۷۵۱
۴۱۸ – آقای علی یثربی نیا فرزند احد کد نامزد ۲۷۵۲
۴۱۹ – آقای میرمحمد یحیوی دغدغان مشهور به سیدمهدی فرزند میرحجت کد نامزد ۲۷۵۴
۴۲۰ – آقای حجت اله یزدان شناس مشهور به دکتر یزدان شناس فرزند یداله کد نامزد ۲۷۵۶
۴۲۱ – آقای جواد یغمائی سابق فرزند مقصود کد نامزد ۲۷۵۸
۴۲۲ – آقای امین یوسف پوراقدم فرزند مهدی کد نامزد ۲۷۵۹

دیدگاه خود را بنویسید


*